WAAROM ZOUDT U HET NOTULEREN VAN VERGADERINGEN UITBESTEDEN?

Een terechte vraag! Een interne medewerker zit tenslotte toch in de materie, dan kan hij of zij dat toch veel efficiënter doen? Waarom daar iemand voor inhuren?

Toch is dat niet helemaal juist, en vermoedelijk zelfs in veel gevallen onjuist.

  • Het is erg lastig om tegelijk aan een vergadering deel te nemen en te notuleren.
  • Het uitwerken van notulen is vaak iets wat niet de hoogste prioriteit heeft. Het gevolg: notulen die net niet scherp zijn, en die in de volgende vergadering weer aangepast moeten worden. Dat kost vergadertijd, van alle deelnemers aan die vergadering – en dat loopt in de papieren! (Plus dat het de “toonzetting” van die vergadering negatief kan beïnvloeden.)
  • De tijd die gemoeid is met het uitwerken van notulen pleegt onderschat te worden, evenals de tijd die een notulist nodig heeft om de vergadering gedegen voor te bereiden. Als al die uren worden meegenomen, blijkt het eindproduct meer te kosten dan aanvankelijk gedacht.
  • En goede notulist is onafhankelijk. In bijna iedere vergadering hebben de deelnemers niet-parallelle belangen, en een notulist dient ervoor te zorgen dat alle belangen evenwichtig aan bod komen.

WAT IK VOOR U KAN DOEN

SPARRING PARTNER

Fungeren als sparring partner bij strategische en tactische asset-allocatie – out-of-the-box denken gegarandeerd

NOTULIST

Optreden als notulist

MIJN VISIE OP NOTULEREN

Notulen zijn een zakelijk verslag van het verhandelde. De inhoud van vergaderstukken hoeven niet herhaald te worden. Standpunten en genomen besluiten dienen helder te zijn. Ook al zijn notulen in eerste instantie bedoeld voor het gremium zelf, ze dienen zodanig te zijn opgesteld dat kennisname door anderen (toezichthouders bijvoorbeeld) niet bezwaarlijk behoeft te zijn. En ze dienen correct te zijn, in die mate dat de vaststelling ervan geen nodeloos beslag op de altijd schaarse vergadertijd legt. Bij voorkeur kunnen ze zonder omhaal “aldus worden vastgesteld”.

MIJN ACHTERGROND

Ruime ervaring in notuleren

Circa 30 jaar ervaring in vermogensbeheer, met een sterke nadruk op fixed income: actieve mandaten succesvol gerund

5 jaar ervaring als advocaat, daarvoor anderhalf jaar ervaring als griffier

Ervaring in ondersteuning van bestuur en bestuurscommissie

Behoorlijke algemene bekendheid met de wereld van pensioenfondsen

Ruime ervaring in het schrijven van beleidsstukken

OVER MARTIN VAN DALEN

Actief vermogensbeheer impliceert het nemen van beslissingen op basis van onvolledige gegevens. Je weet dat je vandaag niet weet wat je zou moeten weten; je weet dat je morgen misschien meer weet, maar dat de wereld er morgen weer anders uitziet en dat er nieuwe onzekerheden bijgekomen zijn; je weet dat het vandaag niet nemen van een beslissing óók een beslissing is, namelijk de portefeuille laten zoals hij is. Ergo, neem nou maar die beslissing: de opdrachtgever betaalt je tenslotte die extra fee boven passief beheer om die verantwoordelijkheid te nemen.

Ik wil niet afdoen aan de kwantitatieve technieken die zijn ontwikkeld om vermogensbeheerders bij hun beslissingen te ondersteunen. Ik heb echter gemerkt dat er een neiging kan ontstaan, zich uitsluitend op de uitkomsten daarvan te verlaten. Maar economie is geen exacte wetenschap, maar het bestuderen van menselijk gedrag. De “kwalitatieve” kant van de besluitvorming door vermogensbeheerders kan, zo is mijn ervaring, heel gauw onvoldoende aandacht krijgen.

Ik ben geen quant. Ik ben van origine een jurist, waar ik een interesse in nuances van taal aan heb overgehouden, en een vaardigheid in het interpreteren van schriftelijke en mondelinge uitlatingen. Bijvoorbeeld van centrale bankiers. Ik heb een grote belangstelling voor economische en politieke geschiedenis. Ik heb de in de loop der jaren opgedane kennis gebruikt bij het analyseren van ontwikkelingen op het snijvlak van financiële markten, politiek en monetair beleid. “Jij bent een historicus die het heden observeert,” is me ooit toegevoegd.

Ik kan, in discussies over zaken die zich op dit snijvlak afspelen, een bijdrage leveren. Allocatiebeslissingen moeten onder hoge druk genomen worden: pensioenfondsen en hun asset managers zijn grote bedragen toevertrouwd, en niet door High Networth Individuals: voor de deelnemers telt iedere cent. Dat kan leiden tot “tunnelvisie”. Ik kan een bijdrage leveren aan het voorkomen daarvan, desnoods in de vorm van “georganiseerde tegenspraak”.

Er is me ooit ook toegevoegd (door een quant): “Wat jij doet vind ik eng.” Ik heb hem gelijk gegeven – ik vond het zelf ook eng, en in feite was het ook gewoon eng. Maar gegeven het mandaat dat we van onze opdrachtgevers hadden gekregen, was dat “part of the job”. Dus doe het nou maar.

0297-531394/ 06-27403869

mjvandalenrba@gmail.com

Nijhofflaan 12, 1422 CD, Uithoorn

© Aldus Vastgesteld – Powered by http://brandstone.nl/